Εννέα έργα στον τομέα περιβάλλοντος ενταγμένα στο νέο ΕΣΠΑ

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020» του ΕΣΠΑ, προϋπολογισμού 5,2 δισ. Ευρώ, περιλαμβάνει έργα στον τομέα του περιβάλλοντος, που μας ενδιαφέρει εδώ.

Τα έργα που έχουν ενταχθεί στον Τομέα Περιβάλλοντος είναι τα εξής 9:
– Διευθέτηση ρέματος Εσχατιάς
– Ύδρευση Κέρκυρας
– Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Νέας Μάκρης και Μαραθώνα
– Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και δίκτυα αποχέτευσης οικισμών Ραφήνας και Αρτέμιδας
– Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Άνω Λιοσίων
– Μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Φυλής
– Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Νοτιανατολικού Τομέα Θεσσαλονίκης
– Οριζόντια Διαχείριση απορριμμάτων Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ
– Φράγμα Χαβρία.

Προτεραιότητα είναι η εκπλήρωση των απαιτήσεων του περιβαλλοντικού κεκτημένου της ΕΕ στους τομείς των αποβλήτων και των υδάτων, όπως:
– Η βελτίωση και διασφάλιση του πλαισίου ορθολογικής και αειφόρου διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας.
– Η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων.
– Η βελτίωση της ποιότητας και της επάρκειας των υδατικών πόρων.
– Η πρόληψη παραγωγής αποβλήτων.
– Η προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση.
– Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης.
– Η βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων, με βάση το Εθνικό και τους επικαιροποιημένους ΠΕΣΔΑ.
– Η βελτίωση της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά και επικίνδυνα απόβλητα.
– Η βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων κατά κατηγορία οικισμών.
Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί η ενίσχυση της προσαρμοστικότητας στην κλιματική αλλαγή και η πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών από πλημμύρες, καθώς και η διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, με έμφαση στη βελτίωση του πλαισίου διατήρησης, διαχείρισης και αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, καθώς και στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης των λειτουργιών των οικοσυστημάτων.

Παράλληλα, επιδιώκεται η αστική αναζωογόνηση και βιώσιμη αστική κινητικότητα, με προτεραιότητες:
– Τη βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης και εφαρμογής για την αναβάθμιση της πολιτικής για τη Χωρική Ανάπτυξη,
– Την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της αστικής αναζωογόνησης,
– Την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας και της επισκεψιμότητας σε υποβαθμισμένες Περιοχές της Περιφέρειας Αττικής,
– Τη διεύρυνση της χρήσης τηλεθέρμανσης
– την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.